ATFPM DIRECÇÃO

JOSÉ PEREIRA COUTINHO

Deputado à Assembleia Legislativa e Presidente da Direcção da ATFPM

ATFPM Traimestral

EXCURSOES DA ATFPM Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM

                               

 第二十四屆獎學金評審比賽-2024年度

24ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2024

 
   / Infantil
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 黃逸然 WONG IAT IN M
2 陳俊熹 CHAN CHON HEI M
3 馮子晴 FONG CHI CHENG F
4 黃琛喬 WONG SAM KIO CHARLOTTE F
5 黃逸曦 WONG IAT HEI M
6 梁鈊瑜 LEONG SAM U F
7 伍珀熹 NG PAK HEI M
8 何浚銘 HO CHON MENG M
9 黃琛嵐 WONG SAM LAM AMELIA F
10 古一諾 KU IAT NOK M
11 梁昊玥 LEONG HOU UT F
   / Infantil
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
12 柯秉熹 KE PENG HEI M
13 吳汶馨 NG MAN HENG F
14 廖芷瑩 LIO CHI IENG F
15 溫向昤 WAN HEONG LENG F
16 何梓澄 HO CHI CHENG F
17 李卓瑤 LEI CHEOK IO F
18 馮雋謙 FONG CHON HIM M
19 梁溢軒 LEONG IAT HIN M
20 李君舜 LEI KUAN SON ANDERSEN M
21 盧奕橦 LOU IEK TONG F
22 鄭梓軒 CHEANG CHI HIN  M
23 林悅晴 LAM UT CHENG ALJAYLIA F
24 李政熹 LEI CHENG HEI M
25 李妍晞 LEE YIN HEI F
26 朱佳晴 CHU KAI CHENG F
  1-3 / Primário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 高愷彤 GAO HOI TONG F
2 蔡雋言 CHOI CHON IN DOMINIC M
3 歐宇禧 AO U HEI M
4 廖芷晴 LIO CHI CHENG F
5 何悅熙 HO UT HEI F
6 黎殷誠 LAI IAN SENG M
7 蘇悠美 SOU IAO MEI YUMI F
8 吳梓曈 NG CHI TONG F
9 王浩朗 WONG HOU LONG M
10 李柏熹 LEE PAK HEI M
11 謝天恩 XIE TIN IAN F
12 黃澤楓 WONG CHAK FONG M
13 林詠賢 LAM WENG IN WASILA F
14 吳芷恩 UNG CHI IAN F
15 鄧穎彤 TANG WENG TONG F
16 王泓智 WANG WANG CHI M
17 林書豪 LAM SU HOU M
18 何梓鳴 HO CHI MENG F
19 馮敬倫 FONG KENG LON M
20 梁成傑 LEONG SENG KIT M
21 郭芷攸 KUOK ADRIANA GISELA SOUSA F
22 徐匯弼 CHOI WUI PAT F
23 湯梓揚 TONG CHI IEONG M
24 成祉瑤 SHING CHI IO F
25 談言 TAM IN F
26 吳汶峻 NG MAN CHON M
27 黃樂然 WONG LOK IN F
28 陳泳樺 CHAN WENG WA F
  1-3 / Primário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
29 陳彥諾 CHAN IN NOK M
30 李卓翹 LEI CHEOK KIO M
31 鍾子睿 CHONG CHI IOI M
32 李欣怩 LEI IAN NEI F
33 梁思博 LEONG SI POK M
34 何悅凝 HO UT IENG F
35 徐詺涵 CHOI MENG HAM F
36 溫向昕 WAN HEONG IAN F
37 陳洛希 CHAN LOK HEI F
38 施洛瑤 SHIH LOK IO F
39 賈曉晴 JOCELINA EMA BOSCO DE CARVALHO F
40 陳眏如 CHAN IENG U M
41 阮浩揚 UN HO YEUNG M
42 郭思恆 KUOK SI HANG M
43 阮浩晴 UN HO CHING F
44 蕭欣 KELLIANNE SIO F
45 梁晞彤 LEONG HEI TONG HANNAH F
46 何俊霆 HO CHON TENG M
47 梁語喬 LEONG U KIO F
48 賴玟飛 LAI MAN FEI F
49 胡浩謙 WU HOU HIM M
50 李雪瑩 LEE SUT IENG ANDRINA F
51 馮雋銘 FONG CHON MENG M
52 梁文淏 LEONG MAN HOU M
53 陳紀澄 CHAN KEI CHING F
54 黃鉉雯 WONG UN MAN F
55 劉皓軒 LAO HOU HIN M
56 伍天佑 NG TIN IAO M
57 賴珀迪 LAI PAK TEK M
58 方芷悠 CELINA TAM VIEIRA F
59 王泓超 WANG WANG CHIO M
60 王彥琪 WONG IN KEI F
61 羅景隆 MILTON GOMES DOS SANTOS ROSÁRIO M
62 陳星儀 CHAN SENG I F
63 周鎧呈 CHAO HOI CHENG F
64 梁永傑 LEONG WENG KIT M
65 陳雅莉 CHAN NGA LEI F
66 寧洛樑 NENG LOK LEONG M
  4-6 / Primário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 林康琦 LIN HONG KEI ANGIE F
2 殷曉彤 IAN HIO TONG F
3 張洛彤 CHEONG LOK TONG F
4 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE F
5 鄭天恩 CHEANG TIN IAN F
6 蔡尚然 CHOI SEONG IN ABIGAIL F
7 陳俊亨 CHAN CHON HANG M
8 馬志峰 MA CHI FONG GARY M
9 蘇浩平 SOU HOU PENG M
10 黃思語 WONG SI U F
11 郭恩熙 KUOK IAN HEI M
12 殷曉君 IAN HIO KUAN F
13 何卓晞 HO CHEOK HEI F
14 黎殷銘 LAI IAN MENG M
15 黃清瑤 WONG CHENG IO F
16 蔡家欣 CHOY KA IAN F
17 阮浩嵐 UN HO LAAM F
18 柯秉楨 KE PENG CHENG M
19 鍾毅柏 CHONG NGAI PAK M
20 黎逸瞕 LAI IAT CHEONG HERMAN M
21 何昊熺 HO HOU HEI M
22 鄧愷晴 TANG HOI CHENG F
23 羅依寧 LO I NENG F
24 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI M
25 馮雋希 FONG CHON HEI M
26 鍾子萱 CHONG CHI HUN F
27 李政謙 LEI CHENG HIM M
  4-6 / Primário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
28 盧紹康 LU SIO HONG M
29 鄭榮博 CHEANG WENG POK M
30 郭思言 KUOK SI IN M
31 李蒨兒 LEI SIN I F
32 孫珮珈 SUN PUI KA F
33 溫向晴 WAN HEONG CHENG F
34 張洛迪 CHEONG LOK TEK M
35 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG M
36 盧梓仁 LOU CHI IAN M
37 楊彥澧 IEONG IN LAI M
38 王日朗 WONG IAT LONG M
39 郭梓軒 KUOK ALBERTO GABRIEL SOUSA F
40 歐梓瞳 AO CHI TONG DANNIELLA F
41 黃鈺霖 HUANG IOK LAM M
42 鄧駿熙 TANG CHON HEI F
43 袁梓峰 UN CHI FONG M
44 馮承恩 FONG SENG IAN M
45 梁詩晴 LEONG SI CHENG F
46 盧梓宏 LOU CHI WANG M
47 霍灝文 FOK HOU MAN M
48 陳樂稀 CHAN LOK HEI M
49 霍灝宇 FOK HOU U  M
50 林祐生 LAM IAO SANG M
51 劉羿婷 LAO NGAI TENG F
52 黃鉉茵 WONG UN IAN F
53 BERNARDO JOÃO CAMEIRA TORRÃO MARQUES LEAL M
54 馬焯渝 MA CHEOK U CHARLIE F
55 譚濼洺 TAM LOK MENG M
56 王彥琳 WONG IN LAM F
57 林煒程 LAM WAI CHENG M
58 徐文禧 CHOI MAN HEI SAVIO M
59 游禮陽 IAO LAI IEONG M
60 李晴浩 LEE CHENG HOU ARSENIO F
61 許朗駿 HOI LONG CHON M
62 吳日朗 UNG IAT LONG M
63 陳俊瀚 CHAN CHON HON M
  1-3 / Secundário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 陳柏諭 CHAN PAK U  M
2 吳詠心 NG WENG SAM SOPHIE F
3 鄭汶樂 CHIANG MAN LOK M
4 黃詩琪 WONG SI KEI F
5 冼澤勤 SIN CHAK KAN M
6 曾子言 CHANG CHI IN M
7 陳柏霏 CHAN PAK FEI M
8 馮耀東 FONG IO TONG M
9 鍾毅曦 CHONG NGAI HEI M
10 湯浩希 TONG HOU HEI M
11 李梓瑜 LEI CHI U  F
12 蘇芷盈 SOU TSZ YING F
13 周嘉怡 CHAO KA I F
14 陳俊逸 CHAN CHON IAT M
15 盧逸銘 LOU YAT MING M
16 郭倚靈 KUOK I LENG F
17 黃愷程 WONG HOI CHENG F
18 馬焯琳 MA CHEOK LAM SHARON F
  1-3 / Secundário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
19 陸嘉堯 LOK KA IO F
20 陳灝頤 CHAN HOU I M
21 郭政曦 KUOK CHENG HEI M
22 何淳樂 HO SON LOK M
23 陳敬文 CHAN KENG MAN M
24 姚舜方 IO SON FONG M
25 薛凱晴 SIT HOI CHENG F
26 劉秀娟 LAO SAO KUN F
27 郭庭熙 KUOK TENG HEI M
28 梁峻維 LEONG CHON WAI ERIC M
29 林振昌 LAM CHAN CHEONG M
30 楊彥琛 IEONG IN SAM M
31 陸心堯 LOK SAM IO F
32 林家樂 LAM KA LOK M
33 余栢喬 U PAK KIO M
34 彭焯謙 PANG CHEOK HIM M
35 周愷兒 CHAO HOI I  F
36 馮雨晴 FONG U CHENG F
37 梁靖潼 LEONG CHENG TONG F
38 黃柏豪 WONG PAK HOU M
39 劉偉俊 LAO WAI CHON M
40 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE M
41 黃子容 WONG CHI IONG F
  4-6 / Secundário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 曾子樂 CHANG CHI LOK M
2 蘇俊熙 SOU CHUN HEI M
3 袁詩慧 YUEN SI WAI F
4 黃琳驊 WONG LAM WA F
5 黎鳳君 ALEXANDRA LAI F
6 蔡家悠 CHOY KA IAO F
7 李偉杰 LEI WAI KIT M
8 ANA CAROLINA BATISTA PAULO MARQUES F
9 黃昊洋 WONG HOU IEONG M
10 梁苑鈴 LEONG UN LENG F
11 梁苑琳 LEONG UN LAM F
12 何展程 HO CHIN CHENG M
13 譚巧怡 TAM HAO I F
14 潘志峰 PAN CHI FONG M
15 潁瑤 MOK WENG IO F
16 郭芷穎 KUOK CHI WENG F
  4-6 / Secundário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
17 譚鎵茜 TAM KA SIN F
18 梁靖謙 LEONG CHENG HIM M
19 黃莉娜 HUANG LINA F
20 黃喬騫 VONG KIO HIN F
21 洪梓榤 HONG CHI KIT M
22 屈明曦 VAT MING HEI F
23 梁詠渝 LEONG WENG U F
24 李驊洛 PEDRO LEI M
25 蘇健威 SOU KIN WAI M
26 彭婉華 PANG UN WA F
27 鄭詩樺 CHEANG SI WA F
28 麥海喬 MAK HOI KIO F
29 陳泳恩 CHAN WENG IAN F
30 阮志丞 UN CHI SENG M
31 劉惠茵 LAO WAI IAN F
32 何潤心 HO ION SAM F
33 區曉藍 AU HIO LAM F
34 阮志尉 UN CHI WAI M
35 劉悅童 LAO UT TONG F
36 麥頌恩 MAK CHONG IAN F
37 梁峻華 LEONG CHON WA DARREN M

 

*
*
*
Conseguiu carregar os documentos
*
Conseguiu carregar os documentos