ATFPM DIRECÇÃO

JOSÉ PEREIRA COUTINHO

Deputado à Assembleia Legislativa e Presidente da Direcção da ATFPM

ATFPM Traimestral

EXCURSOES DA ATFPM Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM

  

第二十三屆獎學金評審比賽-2023年度

23ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2023

 
   / Infantil
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 吳汶馨 NG MAN HENG F
2 黃琛嵐 WONG SAM LAM AMELIA F
3 王浩朗 WONG HOU LONG M
4 廖芷瑩 LIO CHI IENG F
5 何梓澄 HO CHI CHENG F
6 李卓瑤 LEI CHEOK IO F
   / Infantil
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
7 黃逸然 WONG IAT IN M
8 陳晙楠 CHAN CHON NAM M
9 溫向昤 WAN HEONG LENG F
10 徐詺涵 CHOI MENG HAM F
11 何浚銘 HO CHON MENG M
12 賈曉晴 JOCELINA EMA BOSCO DE CARVALHO F
  1-3 / Primário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 蘇悠美 SOU IAO MEI YUMI F
2 黃思語 WONG SI U F
3 余佳航 IU KAI HONG M
4 馬志峰 MA CHI FONG GARY M
5 黃澤楓 WONG CHAK FONG M
6 謝天恩 XIE TIN IAN F
7 陳俊亨 CHAN CHON HANG M
8 湯梓揚 TONG CHI IEONG M
9 成祉瑤 SHING CHI IO F
10 鍾子睿 CHONG CHI IOI M
11 吳芷恩 UNG CHI IAN F
12 徐匯弼 CHOI WUI PAT F
13 黃樂然 WONG LOK IN F
14 馮雋銘 FONG CHON MENG M
15 馮敬倫 FONG KENG LON M
16 鍾毅柏 CHONG NGAI PAK M
17 徐瑋灝 CHOI WAI HOU M
18 黎逸瞕 LAI IAT CHEONG HERMAN M
19 吳汶峻 NG MAN CHON M
20 何梓鳴 HO CHI MENG F
21 郭恩熙 KUOK IAN HEI M
22 蕭欣 KELLIANNE SIO F
23 阮浩晴 UN HO CHING F
24 郭思恆 KUOK SI HANG M
25 陳泳樺 CHAN WENG WA F
26 鍾子萱 CHONG CHI HUN F
27 袁梓峰 UN CHI FONG M
28 談言 TAM IN F
29 阮浩揚 UN HO YEUNG M
30 陳眏如 CHAN IENG U M
  1-3 / Primário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
31 廖芷晴 LIO CHI CHENG F
32 李卓翹 LEI CHEOK KIO M
33 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG M
34 梁千悠 LEONG CHIN IAO F
35 溫向晴 WAN HEONG CHENG F
36 戴伊婷 TAI I TENG F
37 伍天佑 NG TIN IAO M
38 溫向昕 WAN HEONG IAN F
39 何柏熹 HO PAK HEI F
40 梁栢溢 LEONG PAK IAT M
41 盧紹康 LU SIO HONG M
42 梁芯悅 LEONG SAM UT F
43 孫珮珈 SUN PUI KA F
44 盧梓仁 LOU CHI IAN M
45 駿 CHAN CHON HEI M
46 霍灝宇 FOK HOU U  M
47 賴玟飛 LAI MAN FEI F
48 游禮陽 IAO LAI IEONG M
49 陳紀澄 CHAN KEI CHING F
50 盧梓宏 LOU CHI WANG M
51 盧念詩 LOU NIM SI F
52 胡浩謙 WU HOU HIM M
53 譚濼洺 TAM LOK MENG M
54 程韻瑜 CHENG WAN U  F
55 郭沁妍 KUO CHIN YEN F
56 羅景隆 MILTON GOMES DOS SANTOS ROSÁRIO M
57 楊凱東 IEONG HOI TONG M
58 黃嘉晴 WONG KA CHENG F
59 周鎧呈 CHAO HOI CHENG F
60 何佳楠 HO KAI NAM F
61 黃浚丞 WONG CHON SENG M
62 程泓皓 CHENG WANG HOU M
63 龍靖昕 LONG CHENG IAN F
64 李梓瑤 LEI CHI IO F
  4-6 / Primário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 林康琦 LIN HONG KEI ANGIE F
2 鄭汶樂 CHIANG MAN LOK M
3 鄭天恩 CHEANG TIN IAN F
4 殷曉彤 IAN HIO TONG F
5 陳亭臻 CHAN TENG CHON F
6 黃清瑤 WONG CHENG IO F
7 司徒慧文 SI TOU WAI MAN F
8 湯浩希 TONG HOU HEI M
9 黃寶葶 WONG POU TENG F
10 殷曉君 IAN HIO KUAN F
11 馮雨晴 FONG U CHENG F
12 柯秉楨 KE PENG CHENG M
13 蔡家欣 CHOY KA IAN F
14 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE F
15 陳俊逸 CHAN CHON IAT M
16 袁芷臻 UN CHI CHON F
17 郭政曦 KUOK CHENG HEI M
18 徐瑋希 CHOI WAI HEI M
19 鄭榮博 CHEANG WENG POK M
20 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI M
21 何昊熺 HO HOU HEI M
22 司徒嘉文 SI TOU KA MAN F
23 陳柏霏 CHAN PAK FEI M
24 鄧愷晴 TANG HOI CHENG F
25 吳卓瑤 NG CHEOK IO F
26 何卓晞 HO CHEOK HEI F
27 黃家齊 WONG KA CHAI M
  4-6 / Primário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
28 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE M
29 阮浩嵐 UN HO LAAM F
30 梁永賢 LEONG WENG IN M
31 馮承恩 FONG SENG IAN M
32 黃悅誠 WONG UT SENG M
33 郭思言 KUOK SI IN M
34 馮雋希 FONG CHON HEI M
35 楊彥澧 IEONG IN LAI M
36 李蒨兒 LEI SIN I F
37 蔡振晞 CHOI CHAN HEI M
38 陳健熙 CHAN KIN HEI M
39 劉羿婷 LAO NGAI TENG F
40 吳卓橋 NG CHEOK KIO M
41 王日朗 WONG IAT LONG M
42 梁詩晴 LEONG SI CHENG F
43 李采林 LEI CHOI LAM F
44 梁熙琳 LEONG HEI LAM F
45 林祐生 LAM IAO SANG M
46 徐文禧 CHOI MAN HEI SAVIO M
47 袁顥芯 YUAN HO SUM F
48 盧紹聰 LU SIU CHUNG M
49 林卓楷 LAM CHEOK KAI M
50 周愷兒 CHAO HOI I  F
51 吳芷琪 UNG CHI KEI F
52 霍灝文 FOK HOU MAN M
53 黃鈺霖 HUANG IOK LAM M
54 梁靖潼 LEONG CHENG TONG F
55 馬焯渝 MA CHEOK U CHARLIE F
56 郭靖嵐 KUOK CHENG LAM M
57 陳俊瀚 CHAN CHON HON M
58 吳建樺 NG KIN WA M
59 許朗駿 HOI LONG CHON M
  1-3 / Secundário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 甄浠 CHIN HEI HELENA F
2 蔡家悠 CHOY KA IAO F
3 陳柏諭 CHAN PAK U  M
4 蘇芷盈 SOU TSZ YING F
5 吳詠心 NG WENG SAM SOPHIE F
6 冼澤勤 SIN CHAK KAN M
7 黃昊洋 WONG HOU IEONG M
8 馬焯琳 MA CHEOK LAM SHARON F
9 溫倢楷 WEN CHIT KAI F
10 袁詩慧 YUEN SI WAI F
11 郭倚靈 KUOK I LENG F
12 曾子言 CHANG CHI IN M
13 劉悅童 LAO UT TONG F
14 余詠芯 IU WENG SAM F
15 李梓瑜 LEI CHI U  F
16 譚鎵茜 TAM KA SIN F
17 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN M
18 周嘉怡 CHAO KA I F
19 趙智軒 CHIO CHI HIN M
20 鍾毅曦 CHONG NGAI HEI M
  1-3 / Secundário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
21 黃琳驊 WONG LAM WA F
22 梁倖苗 LEONG HANG MIO F
23 薛凱晴 SIT HOI CHENG F
24 郭芷穎 KUOK CHI WENG F
25 陳敬文 CHAN KENG MAN M
26 李梓瑩 LEI CHI IENG F
27 佘敏鈺 SE MAN IOK F
28 梁浩筵 LEONG HOU IN M
29 阮志丞 UN CHI SENG M
30 梁永恩 LEONG WENG IAN F
31 劉美慧 LAO MEI WAI F
32 陳鍵豪 CHAN KIN HOU M
33 郭庭熙 KUOK TENG HEI M
34 趙智欣 CHIO CHI IAN F
35 林家樂 LAM KA LOK M
36 楊彥琛 IEONG IN SAM M
37 梁裕童 LEONG U TONG M
38 吳欣桐 UNG IAN TONG F
39 阮志尉 UN CHI WAI M
40 彭婉華 PANG UN WA F
41 黃子容 WONG CHI IONG F
42 劉偉俊 LAO WAI CHON M
43 彭焯謙 PANG CHEOK HIM M
44 劉敏行 LAU MAN HANG F
  4-6 / Secundário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 曾子樂 CHANG CHI LOK M
2 蘇俊熙 SOU CHUN HEI M
3 陳政良 CHAN CHENG LEONG M
4 ANA CAROLINA BATISTA PAULO MARQUES F
5 李頴嵐 LEI WENG LAM F
6 梁雅一 LEONG NGA IAT F
7 陳翰霖 CHAN HON LAM M
8 李偉杰 LEI WAI KIT M
9 黎鳳君 ALEXANDRA LAI F
10 田澄恩 VANESSA DE CAMPOS PEREIRA  F
11 梁裕一 LEONG U IAT M
12 潘志峰 PAN CHI FONG M
13 黃婥伊 VONG CHEOK I  F
14 何展程 HO CHIN CHENG M
15 梁苑鈴 LEONG UN LENG F
16 黃莉娜 HUANG LINA F
17 梁苑琳 LEONG UN LAM F
  4-6 / Secundário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
18 楊溢朗 IEONG IAT LONG M
19 麥美欣 MAK MEI IAN F
20 梁詠渝 LEONG WENG U F
21 黃喬騫 VONG KIO HIN F
22 盧海晴 LOU HOI CHENG F
23 李卓林 LI ZHUOLIN M
24 吳志恆 UNG CHI HANG M
25 張樂怡 CHEONG LOK I F
26 麥海喬 MAK HOI KIO F
27 陳映琳 CHAN IENG LAM F
28 陳凱琳 CHAN HOI LAM F
29 劉惠茵 LAO WAI IAN F
30 梁栢韜 LEONG PAK TOU M
31 龔偉俊 KONG WAI CHON M
32 黃凱欣 WONG HOI IAN F
33 陳泳恩 CHAN WENG IAN F
34 霍政 HUO CHENG M
35 何潤心 HO ION SAM F
36 劉映彤 LAU IENG TONG F
37 梁靖謙 LEONG CHENG HIM M

 

*
*
*
Conseguiu carregar os documentos
*
Conseguiu carregar os documentos